Rose Hill, North Carolina — Dams

Dams Near Rose Hill, North Carolina

Nearest Dams by Distance
# Dam Distance
1.Nash Johnson Lake Dam2.8 mi.
2.New Kirk Pond Dam4.8 mi.
3.Halls Pond Dam8 mi.
4.Larry McCullen Pond Dam12.2 mi.
5.Camp Newkirk Pond Dam14 mi.
6.Bowden Millpond Dam17.2 mi.
7.Best Pond Dam19.2 mi.
8.Holly Lake Dam22 mi.
9.Derose Pond Dam22 mi.
10.Fox Lake Dam23 mi.
Dam Locations